KhoyBonbast
0

قسمت دوم برنامه کسب و کار

شهرستان خوی با دارا بودن ظرفیتاهای فراوانی برای کسب درآمد و سرمایه گذاری از جمله مناطق مهم آذربایجان محسوب میشود اما متاسفانه همچون بخش های زیادی از این منطقه مورد غفلت اهالی نیز قرار گرفته و بدون توجه به ظرفیتهای مهم آن همچنان با مشکلات کسب و کار و کارآفرینی مواجه هستیم